REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO OTWARTEGO

RANKINGU AGENCJI ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI PRZYZNANIA ODZNAKI NA PODSTAWIE BRAKU ISTOTNEJ LICZBY SPORÓW Z PRACOWNIKAMI ORAZ KANDYDATAMI

 

§1

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Otwartego Rankingu Agencji Zatrudnienia (dalej: „Ranking”) jest OMG Marketing Kisielewski Matczak j. z siedzibą w Poznaniu (61-868), ul. Garbary 35/9, Polska, KRS 0000581220, REGON 36276527400000, NIP 7831731767, dalej jako „Organizator”
 2. Uczestnikiem Rankingu może być wyłącznie podmiot prowadzący agencję zatrudnienia w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 1994 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podsiadający aktualny wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia, który dodatkowo złożył Marszałkowi Województwa do dnia 31 stycznia 2019 r. sprawozdanie z działalności za rok 2018, dalej: „agencja zatrudnienia” lub „uczestnik”.
 3. Celem Rankingu jest promocja zarówno agencji zatrudnienia, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, jak i podmiotów rozwiniętych, a także zwiększenie konkurencyjności w zakresie prywatnego pośrednictwa pracy oraz usług pracy tymczasowej.

 

§2

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu jest przekazanie Organizatorowi następujących (ogólnych) danych wynikających ze sprawozdania z działalności za 2018 r., złożonego Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na siedzibę agencji zatrudnienia. Uczestnik nie ma jednak obowiązku okazania Organizatorowi treści wskazanych powyżej sprawozdań, a tym samym ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa. Jako wystarczające będzie uważane udostępnienie następujących danych, pozwalających na stworzenie Rankingu w 4 różnych kategoriach:

 

 1. Liczba osób, dla których agencja świadczyła usługi pośrednictwa pracy w Polsce (rekrutacje stałe, headhunting) – TOP Perm Recruitment Agencies / Poland (najlepsze agencje headhuntingowe w Polsce)
 2. Liczba osób, dla których agencja świadczyła usługi pracy tymczasowej (jedna osoba może być sklasyfikowana kilka razy, jeśli wykonywała w ciągu danego roku pracę dla więcej niż jednego pracodawcy użytkownika) – TOP Temp Recruitment Agencies / Poland (najlepsze agencje pracy tymczasowej w Polsce)
 3. Liczba osób (tj. ilość umów o skierowanie), dla których agencja świadczyła usługi pośrednictwa pracy na rzecz pracodawcy zagranicznego bez podziału na państwa (rekrutacje stałe, headhunting) – TOP Perm Recruitment Agencies Poland – Jobs Abroad (najlepsze agencje headhuntingowe świadczące usługi na rzecz pracodawców zagranicznych na całym świecie)
 4. Liczba osób, dla których agencja świadczyła usługi pracy tymczasowej (jedna osoba może być sklasyfikowana kilka razy, jeśli wykonywała w ciągu danego roku pracę dla więcej niż jednego pracodawcy użytkownika) – TOP Temp Recruitment Agencies Poland – Posting of workers (najlepsze agencje świadczące usługi pracy tymczasowej [delegowania] na rzecz zagranicznych pracodawców użytkowników – bez podziału na państwa)

 

 1. W tegorocznej edycji, obejmującej sprawozdanie za 2018 r., Ranking będzie miał charakter ogólnopolski i nie będzie zawierał podziału na poszczególne województwa oraz branże.
 2. Osoby reprezentujące uczestników rankingu zobowiązane są do podania informacji, które są zgodne z prawdą oraz sprawozdaniem za rok 2018.
 3. Ranking zostanie opublikowany do 29.02.2020.
 4. Uczestnik Rankingu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych wskazanych w Rankingu i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec siebie i osób trzecich w tym zakresie.

 

§3

Każdy uczestnik otrzyma prawo posługiwania się odznaką (wizytówką, logiem) o treści „TOP Agencja Zatrudnienia 2018” (wraz z podaniem kategorii; do wyboru w j. polskim lub angielskim) we wszystkich materiałach firmowych (np. stopkach maili, na stronie internetowej, fanpage, etc.), a także linkiem do strony, na której będzie opublikowany ranking. Agencje zatrudnienia, które uzyskają najwyższe miejsca w rankingu otrzymają odznaki indywidualne ze wskazaniem zajętego przez nie miejsca (1 do 10).

 

§4

Dla pierwszych 10 agencji zatrudnienia w każdej kategorii przewidziane są symboliczne nagrody (m. in. puchary – pierwsza 5) oraz dyplomy (pozostała 5), a także opublikowanie w materiałach towarzyszących rankingowi na stronie internetowej krótkiego profilu działalności firmy. Z kolei osoby zarządzające firmami, które znalazły się w pierwszej 5 (każdej kategorii) będą mogły zostaną poproszone o udzielenie wywiadu, którego treść na życzenie również zostanie opublikowana.

 

§5

Udział w rankingu jest płatny. Opłata za udział w rankingu wynosi 689 zł + VAT i powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni od przekazania danych stanowiących podstawę kwalifikacji rankingowej na nr konta Organizatora: PL 27 1140 2004 0000 3702 7590 9050.

 

§6

 1. Podmioty, które nie zdecydują się na udział w Ogólnopolskim Rankingu Agencji Zatrudnienia mogą aplikować o przyznanie odznaki TOP Agencja Zatrudnienia. W tym przypadku warunkiem uzyskania odznaki jest złożenie oświadczenia woli o liczbie sporów z kandydatami lub pracownikami agencji, których udało się zrekrutować lub zatrudnić. Powinna być ona mniejsza niż 3% w stosunku do wszystkich zatrudnionych / zrekrutowanych pracowników / kandydatów. Przyznanie odznaki na tej podstawie jest płatne. Opłata wynosi 349 zł + VAT i powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni od przekazania danych stanowiących podstawę kwalifikacji rankingowej na nr konta Organizatora: PL 27 1140 2004 0000 3702 7590 9050. Odznaki TOP Agencja Zatrudnienia można używać przez 365 dni od momentu złożenia oświadczenia woli oraz dokonania opłaty na nr konta Organizatora.
 2. Dopuszczalne jest wzięcie udziału zarówno w Rankingu, jaki i otrzymania odznaki z tytułu bardzo niewielkiej ilości sporów sądowych. W tym przypadku cena wynosi 689 zł + VAT.

 

§7

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: omgmarketing.pl/regulamin-rankingu
 2. Uczestnik Rankingu nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Rankingu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Skontaktuj się z nami

Telefon: +48 784 905 558
Mail: biuro@omgmarketing.pl
Biuro: ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań


OMG MARKETING KISIELEWSKI MATCZAK SP. J.
NIP: 7831731767
REGON: 36276527400000
KRS: 0000581220